VLAAMS BETONAKKOORD
AMBITIES EN TE ONDERNEMEN ACTIES

WAAROM EEN VLAAMS BETONAKKOORD?

Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal en dat omwille van zijn intrinsieke kwaliteiten zoals o.a. de lange levensduur, het zeer beperkte onderhoud, de brandveiligheid, en de eenvoudige architectonische aanpasbaarheid. Gevolg hiervan is dat de milieu-impact ook aanzienlijk is.

Deze situeert zich op twee niveaus:

  • Gebruik van primaire grondstoffen (granulaten, bouwzand, klinker,...)
  • CO2-uitstoot bij de productie van de bestanddelen en bij de productie van beton. De productie van het cement op basis van klinker is wereldwijd verantwoordelijk voor 5 tot 8% van broeikasgas-uitstoot en rond 3,5% op Belgisch niveau.

De maatschappij is zich meer en meer bewust van de problematiek van enerzijds de klimaatopwarming (reductie van de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2)) en anderzijds het materialengebruik waarbij vooral de beschikbaarheid van bouwzand problematisch is.

Er worden ter zake dan ook een groot aantal initiatieven genomen: 

  • Initiatieven De Europese Green Deal stelt voorop om tegen 2030 broeikasemissies minimaal met 55% te verminderen en tegen 2050 met 95% t.o.v. het niveau van 1990.
  • Het Vlaams Energie- & Klimaatplan ambieert om tegen 2030 de broeikasgasemissies met 40% te verminderen t.o.v. het niveau van 2005.
  • Daarenboven voorzien de Vlaamse beleidsambities om tegen 2050 de Vlaamse materiaalvoetafdruk met 75% te reduceren t.o.v. 2016.

De betonsector wenst zich dan ook 100 % in te zetten om deze ambities mee te realiseren. Beton zal in de toekomst zeker nog een belangrijk bouwmateriaal blijven omwille van de reeds hierboven aangehaalde kwaliteiten.

Teneinde de beleidsambities waar te maken kunnen er op twee niveaus acties ondernomen worden:

  • Vermindering van de CO2-uitstoot
  • Reductie van het materialengebruik

Project 'Circulair Beton'

  • Het project kadert binnen Vlaanderen Circulair en de gerichte call circulaire bouweconomie 2020
  • Het project wordt gedragen door de projectpartners Fedbeton, VSOR, Buildwise, GBV en de Embuild Vlaanderen.  
  • Looptijd: 18/12/2020 - 17/12/2022